ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ชุดสาธิตการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือนเื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนตำบลขุนศรี

ประกาศผู้ชนะการเสนราคาจ้างเหมาทำฟิวเจอร์บอร์ดแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร

logo-parallex.webp