ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองโต๊ะนุ้ยพร้อมราวกันตก หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองโต๊ะนุ้ยพร้อมราวกันตก หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

logo-parallex.webp