ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมกำแพงกันดินเลียบคลองโต๊ะนุ้ย(ฝั่งโรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย) หมู่ที่ 2

ประกาศ อบต.ขุนศรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมกำแพงกันดินเลียบคลองโต๊ะนุ้ย(ฝั่งโรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย) หมู่ที่ 2
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 

logo-parallex.webp