ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลองโต๊ะนุ้ยฝั่งตะวันออก ช่วงที่ 2 เชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย หมู่ที่ 2

ประกาศ อบต.ขุนศรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลองโต๊ะนุ้ยฝั่งตะวันออก ช่วงที่ 2 เชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย หมู่ที่ 2
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 

logo-parallex.webp