[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

18 / ต.ค. / 2560
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E. อบต.ขุนศรี ประจำปีงบประมาณ 2560
ครั้งที่ ๑ ดำเนินการในภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ดำเนินการในภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ - เดือนกันยายน ๒๕๖๐
11 / ก.ย. / 2560
โครงการ 12 สิงหามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ดำเนินการวันพุุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
28 / ส.ค. / 2560
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
21 / ส.ค. / 2560
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ดำเนินการในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
18 / ส.ค. / 2560
โครงการชาวขุนศรีร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระยะที่ 2
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560
4 / ส.ค. / 2560
โครงการขุนศรีร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรืองถวายความภักดี
ระยะที่ ๑ เพาะเมล็ดดอกดาวเรือง
15 / มิ.ย. / 2560
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒาสามปี 2560-2562 เพิ่มเติมฉบับที่2
15 / มิ.ย. / 2560
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
เพื่อพิจารณาการเพิ่มเติมแผนพัฒนาเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
15 / มิ.ย. / 2560
โครงการปลูกต้นไม้เนื่องใน "วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2560"
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
30 / เม.ย. / 2560
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2561 และ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560)
30 / เม.ย. / 2560
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ขุนศรี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560)
19 / เม.ย. / 2560
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐
1 / มี.ค. / 2560
โครงการปณิธานความดีครองตนอยู่ในศีล๕ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (โครงการเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรม)
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศาลาการเปรียญวัดยอดพระพิมล
31 / ม.ค. / 2560
โครงการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและร่วมถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่่ ๑๘ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐
30 / ม.ค. / 2560
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
13 / ม.ค. / 2560
โครงการ "อบรมงานสารบรรณน่ารู้"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรีได้ดำเนินการ โครงการ "อบรมงานสารบรรณน่ารู้" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อเสริมสร้้างความรูู้้ความเข้าใจเกี่่ยวกับระเบียบงานสารบรรณให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี สามารถนำไปปรับใช้ในก
16 / ธ.ค. / 2559
โครงการชาวขุนศรีร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็็็จพระปรมิินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
8 / ธ.ค. / 2559
โครงการ "รวมพลังแห่งความภักดี"
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้ดำเนินกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดยจัดกิจกรรมทางวาจา ปฏิิญาณเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ อำเภอไทรน้อย กิจกรรมทางกาย จัดเก็บขยะ ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า ถนน นบ ๓๐๑๗ กิจกรรมทางใจ ตั้งจิตอธิฐาน และทำส
8 / ธ.ค. / 2559
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อป้องกันสาธารณภัย
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ในลำคลองสิบศอก หมู่ที่ ๗ ตำบลขุนศรี
8 / พ.ย. / 2559
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


Powered by : MAXSITE 1.10