[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
13 / ธ.ค. / 2560
โครงการรณรงค์ให้ความรู้และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก "ชุมชนใส่ใจปลอดภัยไข้เลือดออก" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
แผนกำหนดการดำเนินงานออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแจกทรายอะเบท และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พร้อมให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตตำบลขุนศรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
12 / ธ.ค. / 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
สรุปผล
6 / ธ.ค. / 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 / ธ.ค. / 2560
เผยแพร่ข้อมูลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ
เผยแพร่ข้อมูลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ
28 / พ.ย. / 2560
รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
<< ธันวาคม 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E. อบต.ขุนศรี ประจำปีงบประมาณ 2560
ครั้งที่ ๑ ดำเนินการในภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ดำเนินการในภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ - เดือนกันยายน ๒๕๖๐
โครงการ 12 สิงหามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ดำเนินการวันพุุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ดำเนินการในวันที่ 4 สิงหาคม 2560


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๘
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ - เดือนกันยายน ๒๕๕๘
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3 - 5) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
คำแนะนำการขออนุญาตเกี่ยวกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การจดทะเบียนพาณิชย์
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๘

ดัชนีมวลกาย Body Mass Index (BMI)
วัณโรค (Tuberculosis หรือ TB) คืออะไร
ไข้หวัดใหญ่ คืออะไร ?
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis) คืออะไร?
ภาวะความดันโลหิตสูง (High Blood Pressure) คืออะไร
ซิฟิลิส (Syphilis) คืออะไร?
มะเร็งผิวหนังคืออะไร?
ต้อหิน (Glaucoma) คืออะไร?
คออักเสบ (Strep throat) คืออะไร?
สายตาสั้น (Myopia) คืออะไร?


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


Powered by : MAXSITE 1.10