[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
13 / ธ.ค. / 2560
โครงการรณรงค์ให้ความรู้และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก "ชุมชนใส่ใจปลอดภัยไข้เลือดออก" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
แผนกำหนดการดำเนินงานออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแจกทรายอะเบท และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พร้อมให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตตำบลขุนศรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
12 / ธ.ค. / 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
สรุปผล
6 / ธ.ค. / 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 / ธ.ค. / 2560
เผยแพร่ข้อมูลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ
เผยแพร่ข้อมูลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ
28 / พ.ย. / 2560
รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
<< ธันวาคม 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E. อบต.ขุนศรี ประจำปีงบประมาณ 2560
ครั้งที่ ๑ ดำเนินการในภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ดำเนินการในภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ - เดือนกันยายน ๒๕๖๐
โครงการ 12 สิงหามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ดำเนินการวันพุุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ดำเนินการในวันที่ 4 สิงหาคม 2560


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๘
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ - เดือนกันยายน ๒๕๕๘
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3 - 5) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามกฎกระทรวง
การจดทะเบียนพาณิชย์
แผนการจัดเก็บรายได้
คำแนะนำการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ,ผู้พิการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๘

ดัชนีมวลกาย Body Mass Index (BMI)
วัณโรค (Tuberculosis หรือ TB) คืออะไร
ไข้หวัดใหญ่ คืออะไร ?
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis) คืออะไร?
ภาวะความดันโลหิตสูง (High Blood Pressure) คืออะไร
ซิฟิลิส (Syphilis) คืออะไร?
มะเร็งผิวหนังคืออะไร?
ต้อหิน (Glaucoma) คืออะไร?
คออักเสบ (Strep throat) คืออะไร?
สายตาสั้น (Myopia) คืออะไร?


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


Powered by : MAXSITE 1.10